Tập ảnh : Hội nghị Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016 - 2017

87